Ouderraad

Wat is de ouderraad?

De ouderraad (OR) bestaat uit ouders/verzorgers en vormt een schakel tussen de ouders en de school. Wij zijn een klankbord voor ouders en team. Onze vergaderingen zijn openbaar, in de agenda is terug te vinden wanneer deze plaats vinden. Wij blijven graag met u in contact en nodigen u dan ook van harte uit eens aan te sluiten.
Mocht u een vraag hebben aan de ouderraad kunt u e-mailen naar: ortweespan@o2a5.nl

Wat doet de ouderraad?

Het doel van de ouderraad is om al onze kinderen een leuke schooltijd te bezorgen door mee te denken en mee te doen met verschillende activiteiten en hierbij het team te ondersteunen. Hierbij kunt u denken aan terugkerende activiteiten in het jaar het paasontbijt en de koningsspelen. Maar ook zijn we betrokken met de musical. Daarnaast worden er incidentele activiteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld een kerstmarkt. Maar ook denken we mee met verrijkingen voor bijvoorbeeld het schoolplein. Andere taken van de ouderraad zijn o.a. de ouderbijdrage incasseren en de gelden beheren.

Wie zit in de ouderraad?

 

Simone Nienhuis-Dijkgraaf
Lid sinds 2015/2016
Voorzitter 2017/2018
Moeder van Nikki, Charlie en Robin.

 

Ilona Hoogendoorn
Lid sinds 2019/2020
Secretaris november 2019
Moeder van Danique en Dex. 

 

Annemieke Smits-Schipperheijn
Lid sinds 2014/2015
Penningmeester sinds 2015/2016
Moeder van Thijmen en Luuk.

Daisy van der Kooij
Lid sinds 2015/2016
Moeder van Iris en Lieke.

Maaike de Kreij
Lid sinds 2020/2021
Moeder van Laura, Levi en Wesley

 

Bianca van Rossem
Lid sinds 2020/2021
Moeder van Femke en Thijs.
 

 

Wat is een klassenouder?

Iedere groep krijgt één (of meer) klassenouder(s) toegewezen. Dit is een lid/zijn leden van de ouderraad. Op verzoek van de leerkracht kan de hulp van de klassenouder ingeroepen worden; bijvoorbeeld voor het organiseren van vervoer naar een excursie. Ook kunnen zij contact met de ouders opnemen om bijvoorbeeld de verjaardag van een leerkracht invulling te geven.
 
De klassenouders zijn voor zowel ouders van huidige als van toekomstige leerlingen een direct en laagdrempelig aanspreekpunt voor praktische zaken. Voor het schooljaar 2020-2021 ziet de klassenouder verdeling er als volgt uit:

Groep

Naam klassenouder(s)

Groep 1-2-3 Simone en Daisy
Groep 4-5-6 Bianca en Maaike
Groep 7-8 Ilona en Annemieke

 

Vergaderingen

Minimaal vijf keer per jaar komen de ouderraad en een afvaardiging van de leerkrachten bij elkaar. Activiteiten die gaan komen worden doorgesproken en voorbereid. Activiteiten die voorbij zijn worden geëvalueerd om te zien of er volgende keer dingen beter kunnen. De ouderraad organiseert elk jaar een ledenvergadering. Zij geeft dan een kort verslag van de activiteiten in het afgelopen en lopende schooljaar. Tevens worden op dat moment de nieuwe leden voor de ouderraad gekozen of worden zittende leden herkozen. De penningmeester licht het financieel jaarverslag toe en tijdens de rondvraag kunt u onderwerpen of vragen aan de orde stellen die u bezig houden.

Financiën:

De ouderraad vraagt jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijkse tijdens de ledenvergadering van de ouderraad vastgesteld. Met de vrijwillige bijdrage bekostigt de ouderraad vieringen als sinterklaas, kerst, extra activiteiten, sfeerversieringen. De ouderraad bespreekt in de jaarvergadering de begroting. Ook leggen wij dan verantwoording af over het vorige begrotingsjaar. U ontvangt van de penningmeester een verzoek tot betaling van de ouderbijdrage, een automatische incasso afgeven is ook mogelijk. Op deze website vindt u informatie hoe de ‘Stichting Leergeld Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden’ u mogelijk kan ondersteunen mocht u problemen ondervinden met het voldoen van de betaling: https://leergeldav.nl/

Documenten

Begroting 2021-2022
Jaarverslag OR 2020-2021
Jaarverslag penningmeester 2020-2021
Kascontrole 2020-2021
Notulen ALV 2021