Ons onderwijs in het kort

Inrichting en organiseren van effectieve leertijd

Wij kijken per jaar op welke manier wij ons onderwijs efficiënt kunnen organiseren.
Hierbij laten wij groepsgrootte, leerkrachtvaardigheden en behoefte van onze leerlingen een belangrijke rol spelen. Dit jaar werken wij met 2 groepen.

De leerkrachten werken met een les-instructierooster en plannen op die manier de lessen in, naar onderwijs en instructiebehoefte van de leerlingen. Wij gebruiken hierbij het directie instructie model (DIM) in combinatie met het effectieve instructie model (EDI); de leerkracht pelt tijdens zo’n instructie zijn/haar groep af; leerlingen die het doel en de lesstof al begrijpen, kunnen en mogen snel aan de slag; Leerlingen die wat meer tijd nodig hebben, worden wat langer begeleid tijdens de instructie; op deze wijze zorgen we er voor, dat iedere leerling de zorg ontvangt die nodig is.

Daar waar het mogelijk is maken wij gebruik van stagiaires, specialisten, onderwijsassistenten en ouders binnen de school, waarbij de leerkracht de eindverantwoordelijkheid heeft. De leerkracht is hierbij voor zijn/haar groep de spin-in-het-web.

Passend onderwijs

We werken met Taakspel om kinderen mee te nemen in het proces van leren-leren en de sociale context van leren. Hierbij is een positieve benadering het uitgangspunt. Grote ontwikkelvraagstukken bij de kinderen wordt in overleg met de intern begeleider aangepakt. Wij werken met onderwijsassistenten en ambulante begeleiders uit ons samenwerkingsverband.

Hoogbegaafdheid

Wij werken in cluster- en regionaal verband samen met betrekking tot de opvang van hoogbegaafde leerlingen die een specifieke leeromgeving nodig hebben. Zie ook menu-item SUMMA-groep.

ICT

ICT is een middel om vanuit de kerndoelen en leerlijnen te werken en de passende perspectieven voor leerlingen effectief te kunnen organiseren. Hiervoor maken wij gebruik van Snappet om divergent te kunnen differentiëren. Snappet wordt vanaf groep 4 ingezet. In groep 1, 2 en 3 werken wij met verschillende IPads en de reguliere werkboeken. Schermtijd is hierbij een belangrijk aandachtspunt; uitwerken van de lesstof vindt juist plaats in het werkschrift. Na uitwerking zal het antwoord digitaal worden verwerkt. Dyslectische kinderen worden door Snappet-ICT zeer goed ondersteund, omdat alle teksten en opdrachten ook kunnen worden voorgelezen of vergroot. Deze afspraken worden individueel vastgelegd volgens het dyslectieprotocol.

Technisch lezen en begrijpend lezen

Wij maken gebruik van de methode ‘Veilig-leren-lezen’ (medio 2019 KIM-versie), om leerlingen in groep 1, 2 en 3 te begeleiden bij de ontluikende geletterdheid en het leesproces. Vanaf groep 4 wordt er gewerkt met ‘Estafette’. Het voortgezet technisch lezen krijgt invulling middels aantrekkelijke werkboeken en leesboeken waarmee we de technische leesontwikkeling een positieve impuls geven. In het verlengde van technisch lezen ligt begrijpend lezen. Hiervoor maken wij gebruik van de methode ‘Nieuwsbegrip’. Deze methode zorgt wekelijks voor actuele onderwerpen uit het nieuws voor onze leerlingen.

Taal en taalstimulering

Wij maken gebruik van de methode ‘Taal en Spelling in Beeld’, om aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van iedere leerling en dit te kunnen realiseren maken wij gebruik van Snappet-ICT. In groep 1 en 2 is de taalstimulering verweven in de thema’s waarbinnen ze werken. Hiervoor is ‘Kleuteruniversiteit’ leidend middels thematisch werken.

Rekenen

Wij maken gebruik van de methode ‘Pluspunt’ om aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van iedere leerling en dit te kunnen realiseren maken wij gebruik van Snappet-ICT. In groep 1 en 2 zit dit wederom verweven in de thema’s.

Schrijven

Aangezien de kinderen vanaf groep 4 werken met tablets is het belangrijk om het schrijfonderwijs gedegen aan te bieden. Wij maken hierbij gebruik van de methode ‘Pennenstreken’.

Wereldoriëntatie

Vanaf het schooljaar 2018/2019 maken wij gebruik van een geïntegreerde methode wereldoriëntatie genaamd ‘Blink Wereld’. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen een uitdagend aanbod waarbij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, topografie gebundeld zijn. In groep 1 en 2 ondervangen we dit met ‘Kleuteruniversiteit’.

Verkeer

Maandelijks krijgen de kinderen een praktische verkeersles van hulpouders onder de noemer ‘School op Seef’. Tijdens deze lessen leren de kinderen op speelse wijze omgaan met verkeerssituaties, moeilijke handelingen op de fiets, kruispunten oefenen en zelfs ‘verkenningslessen van verkeerssituaties in de omgeving’. In de klas leren de kinderen middels verkeersplaten en theoretische oefeningen van School op Seef de fijne kneepjes van het verkeer.

Lichamelijke opvoeding (gym)

Wij werken met de leerlijnen die GiGa Molenlanden voor ons heeft gemaakt. Deze leerlijnen staan boordevol uitdagende en leerzame suggesties om je gymles rijk te vullen. GiGa heeft hierbij de kerndoelen en bewegingsdomeinen als uitgangspunt genomen. Ook is er geregeld ondersteuning van GiGa om ons bewegingsonderwijs nog aantrekkelijker te maken.

GVO en HVO

Vanaf groep 5 heeft u de mogelijkheid om uw kind op te geven voor de lessen van GVO (godsdienstige vorming) of HVO (humanistische vorming). Door gecertificeerde specialisten maken de kinderen kennis met eerdergenoemde stromingen.

School op Seef

Voor verkeerseducatie maken wij gebruik van het 'School op Seef programma'. Maandelijks krijgen de kinderen onder begeleiding een verkeersles waarbij voornamelijk de praktische vaardigheden geoefend worden. Daarnaast krijgen de kinderen in de lessen een theoretisch aanbod, zodat de kinderen in groep 7 hun verkeersdiploma kunnen halen. 

Engels

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen wekelijks Engelse les. Wij gebruiken hiervoor de methode 'Take it Easy'. Een interactieve digibord methode waarbij de kinderen de eerste stappen in de Engelse taal zetten.